Publikacja

Ostateczny termin nadsyłania artykułów: 15 października 2019r.

Format dokumentu:
Tekst referatu w formie MS Word (format: doc), czcionka Times New Roman, marginesy – 2,5 cm każdy, nagłówek i stopka 1,5 cm.

Objętość referatu:
ok. 20.000 znaków (ok. 10 stron).

Struktura referatu:

 • tytuł artykułu – wersaliki, 14p, pogrubione, wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy,
 • imię i nazwisko Autora – 12p, wyrównanie do lewej,
 • nazwa miejsca pracy Autora – 11p, wyrównanie do lewej,
 • 8 linii odstępu – czcionką 11p,
 • 1. Wprowadzenie (12p pogrubione),
 • 2 linie odstępu – czcionką 11p,
 • 2. Tytuł podrozdziału pierwszego rzędu (12p pogrubiony),
 • tekst artykułu – 11p, odstęp pojedynczy, z wcięciem 0,6 cm na początku każdego akapitu, wyjustowany,
 • 2.1 Tytuł drugiego rzędu (11p pochylony),
 • 3. Podsumowanie (12p pogrubione),
 • przypisy bezpośrednio w tekście w formacie [nazwisko, rok wydania, strona] np. [Bednarski 1998, s. 23],

Bibliografia:
(12p pogrubiona i ułożona alfabetycznie) np.:

 • Książki i artykuły
  Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
  Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SK w Polsce 1998, nr 46, s. 21-26.
  Controlling i Rachunkowość Zarządcza: miesięcznik dla kadry zarządzającej, red. nacz. Joanna Nowicka- Gorzelańczyk. Warszawa: „Infor”, 2000.
 • Akty prawne
  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst jednolity: Dz. U. 2000, Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Dz. U. 1999, Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.
 • Źródła internetowe
  Analiza finansowa. w: Wikipedia [on-line]. Ostatnia aktualizacja: 12:08, 5 lipca 2008 [dostęp 14 listopada 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_finansowa.
  Rachunkowość zarządcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [dostęp 12 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rachunkowosc-zarzadcza.pl/cel-i-obszar-rachunkowosci-zarzadczej.php.

Inne źródła
Europejski Bank Centralny, Raport Roczny 2008. Frankfurt am Main: Europejski Bank Centralny, 2009. ISSN 1830-2912.